Archív

Propozície

Organizátor - Občianske združenie Porážka.sk

CHARITATÍVNE “KLASICKÉ” PRETEKY

Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor:  BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika v spolupráci s občianskym združením Porážka.sk

Termíny a vzdialenosti:

28.10. 2023 – 5 km, 100m pre pacientov po NCMP a detské behy  (A) 100m, (B) 300m, (C) 600m

Miesto:  Námestie pred Grand hotel River Park, Bratislava (Dvořákovo nábrežie)

Štart behu:

09:00 hod.  štart – 5 km behu

10:00 hod.  štart pacienti po NCMP

10:15 hod.  štart – detské behy

(presné časy štartov sa môžu pri jednotlivých pretekoch mierne odlišovať)

 Vzdialenosť a kategórie:

 Detské behy:

  • deti kategória A – do 6 rokov (rok narodenia 2017 a mladší) – 100 m
  • deti kategória B – 7 až 9 rokov (rok narodenia 2014 – 2016) – 300 m
  • deti kategória C – 10 až 14 rokov  (rok narodenia 2009 – 2013) – 600 m

5km

Vekový limit:  15 rokov – 5km  (rok narodenia 2008 a starší)

Kategórie:          

Muži:  Bez rozdielu veku

Ženy:  Bez rozdielu veku

Pacienti po NCMP – bez rozdielu veku a pohlavia

 

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ pretekov:                       Tomáš Willwéber

Hlavný usporiadateľ:                  Dag Bělák

Vedúci rozhodca:                        Dag Bělák

Asistent vedúceho rozhodcu:    Tomáš Willwéber

Prihlášky:
online prostredníctvom stránky ticketportal.sk, do 25.10.2023
osobne počas prezentácie pred jednotlivými behmi, ak nebude naplnený účastnícky limit.
Pri problémoch s platbou kontaktujte registracia@becool.sk.

Štartovné je možné zaplatiť platobnou kartou pri prihlásení sa on-line s využitím platobného terminálu v rámci prihlasovacieho systému, prípadne priamo na podujatí v prípade, ak v rámci danej disciplíny nebude naplnený účastnícky limit. Pri problémoch s platbou kontaktujte registracia@becool.sk.

Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde newsletter spolu s inštrukciami a informáciami o podujatí a podmienkach účasti.

 

Predtým ako sa dostavíte na prezentáciu, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte registracia@becool.sk a pri vyzdvihnutí štartového čísla (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným „Potvrdením platby“, ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári.

 

Zaplatené štartovné sa späť nevracia.

 

Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný.

 

Účastnícky limit:  300 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným.

Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku, kedy mu systém pridelí štartové číslo a je uvedený v štartovej listine.

 

Časový limit:  5km beh 45 minút od štartu behu

 

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel:  Dvořákovo nábrežie, v čase od 7:30 hod. do 8:45, resp. 10:00 hod. detské behy

 

Štartovné – v závislosti od dátumu platby:  do naplnenia účastníckeho limitu

 

       1. A) Deti – jednotné štartovné 6 ,- €

      2. B) Dospelí – od momentu spustenia registrácie – do 22.10.2023 – 11,-€

– od 23.10.2023 – 13,-€

      3. C) Pacienti po NCMP – zadarmo

 

Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku. Verifikovať svoju účasť si môžete v štartovej listine.

Zaplatené štartovné bude v plnej výške po odrátaní bankových a manipulačných/servisných poplatkov organizátorom venované na fungovanie OZ Porážka.sk (online skupinové logopédie…).

Štartovné zahŕňa:

  • medaila
  • štartové číslo
  • občerstvenie
  • fotografie z podujatia

 

Poistenie:  Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

 

Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku. Každý účastník je povinný pri prezentácii skontrolovať uvedenú zdravotnú poisťovňu (to platí aj pri prebratí štartového čísla za iného účastníka). Zahraniční účastníci predložia fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydané štartové číslo, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné.

 

Meranie časov:  Meranie času zabezpečuje organizátor v rozsahu najrýchlejších troch bežcov a bežkýň v celkovom poradí. Štartové číslo sa nevracia.

                              

Výsledky:  Výsledky troch najrýchlejších bežcov a bežkýň v celkovom poradí zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na www.behneporazenych.sk

 

PravidláPreteká sa podľa pravidiel atletických súťaží WA a ustanovení týchto propozícií. Pretekár môže opustiť cestu s povolením a pod dohľadom rozhodcu pod podmienkou, že si tým neskráti pretekovú vzdialenosť. Pretekár, ktorý príjme občerstvenie mimo občerstvovacích staníc sa vystavuje nebezpečenstvu, že bude vylúčený z pretekov. Pretekár musí ihneď odstúpiť z pretekov na príkaz hlavného lekára podujatia. Akékoľvek sprevádzanie (vrátane cyklistického doprovodu), resp. akákoľvek pomoc pretekárovi počas súťaže inými osobami, s výnimkou nevyhnutného lekárskeho zásahu lekárom určeným organizačným výkonom podujatia, sa považuje za nedovolenú pomoc.

 

Používať slúchadlá počas behu je zakázané a pretekárovi hrozí diskvalifikácia. Je to nebezpečné najmä s ohľadom na bezpečnosť bežcov a divákov, prípadné organizačné usmernenia, zásahy a pokyny organizátorov na trati počas behu, potrebu reagovať na pohyb sprievodných vozidiel, motocyklov a bicyklov organizátora, polície, zdravotnej a záchrannej služby, pričom v neposlednom rade sa oberáte o atmosféru, ktorú vytvárajú bežci, diváci a sprievodný program, ktorý je pre vás pripravený.

 

Protesty:  Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 , sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

 

Vecné ceny:

  1. Prvé tri ženy a prví traja muži v celkovom poradí získajú vecné ceny.
  2. Prví traja chlapci a prvé tri dievčatá v detských behoch podľa vekových kategórií získajú vecné ceny.
  3. Každý z pacientov po NCMP získa vecné ceny.

Informácie:  Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na www.behneporazenych.sk

Kontakty:  registrácia: – telefón: 0904 404 638, e-mail: info@becool.sk

 

Zdravotná služba:  V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

 

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, šírenia epidémie, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

 

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

 

Organizátor si vyhradzuje právo upraviť niektoré účastnícke limity a ďalšie podmienky účasti na podujatí, prípadne ich ešte viac špecifikovať (napr. preukázanie sa negatívnym testom atď) a to aj „ad hocv závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku, tak ako bude vyhodnotená v súvislosti s termínom podujatia a ako budú v daný moment nastavené pravidlá ochrany zdravia ľudí (účastníkov aj divákov) príslušnými autoritami.

 

Tešíme sa na Vás !!!

Výsledky Behu neporazených

VÝSLEDKY

VÝSLEDKY:
Výsledkový servis zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Výsledky zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na sportsofttiming.sk a následne aj na www.behneporazenych.sk.

Organizátor OZ porážka.sk  si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

INFORMÁCIE:
– registrácia: registracia@becool.sk
(tento kontakt je určený výhradne na komunikáciu náležitostí spojených s registráciou a platbou)

– organizátor porážka.sk, Alžbeta 0911 979 111