Archív

Propozície

Organizátor - Občianske združenie Porážka.sk

CHARITATÍVNE “KLASICKÉ” PRETEKY

Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika v spolupráci s občianskym združením Porážka.sk

Termíny a vzdialenosti: 

26.06. 2021 – 5 km, 100m pre pacientov po NCMP a detské behy  (A) 100m, (B) 300m, (C) 600m

Miesto: Námestie pred Grand hotel River Park, Bratislava (Dvořákovo nábrežie)

Štart behu:   

09:00 hod.  štart – 5 km behu

10:00 hod.  štart pacienti po NCMP

10:15 hod.  štart – detské behy

(presné časy štartov sa môžu pri jednotlivých pretekoch mierne odlišovať)

 Vzdialenosť a kategórie:

 Detské behy:

 • deti kategória A – do 6 rokov (rok narodenia 2015 a mladší) – 100 m
 • deti kategória B – 7 až 9 rokov (rok narodenia 2012 – 2014) – 300 m
 • deti kategória C – 10 až 14 rokov  (rok narodenia 2007 – 2011) – 600 m

5km

Vekový limit:   15 rokov – 5km  (rok narodenia 2006 a starší)

Kategórie:          

Muži:

M do 39 rokov (rok narodenia 1982 – 2006)

M nad 40 rokov (rok narodenia 1981 a skôr)

Ženy:

Ž do 39 rokov (rok narodenia 1982 – 2006)

Ž nad 40 rokov (rok narodenia 1981 a skôr)

Pacienti po NCMP – bez rozdielu veku a pohlavia

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ pretekov:               Peter Pukalovič

Hlavný usporiadateľ:         Jozef Pukalovič

Vedúci rozhodca:                Dag Bělák

Asistent vedúceho rozhodcu:    Tomáš Willwéber

Prihlášky:
online prostredníctvom stránky www.sportsofttiming.sk, do 25.06.2021
osobne počas prezentácie pred jednotlivými behmi, ak nebude naplnený účastnícky limit.

Štartovné je možné zaplatiť platobnou kartou pri prihlásení sa on-line s využitím platobného terminálu v rámci prihlasovacieho systému, prípadne priamo na podujatí v prípade, ak v rámci danej disciplíny nebude naplnený účastnícky limit. Pri problémoch s platbou kontaktujte registracia@becool.sk.

Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde newsletter spolu s inštrukciami a informáciami o podujatí a podmienkach účasti.

Predtým ako sa dostavíte na prezentáciu, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte registracia@becool.sk a pri vyzdvihnutí štartového čísla (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným „Potvrdením platby“, ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári.

Zaplatené štartovné sa späť nevracia.

Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný.

Účastnícky limit: 300 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným.

Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku, kedy mu systém pridelí štartové číslo a je uvedený v štartovej listine.

Časový limit: 5km beh 45 minút od štartu behu

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel: Dvořákovo nábrežie, v čase od 7:00 hod. do 8:45, resp. 10:00 hod. detské behy

Štartovné – v závislosti od dátumu platby: do naplnenia účastníckeho limitu

A) Deti – jednotné štartovné 3 ,- €

B) Dospelí
– od momentu spustenia registrácie – do 21.06.2021 – 8,-€

– od 22. – 26.06.2021 – 10,-€

C) Pacienti po NCMP – zadarmo

Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku. Verifikovať svoju účasť si môžete v štartovej listine.

Zaplatené štartovné bude v plnej výške po odrátaní bankových a manipulačných/servisných poplatkov organizátorom, resp. OZ Porážka.sk venované 3 prihláseným pacientom po NCMP.

Štartovné zahŕňa:

 • štartové číslo
 • občerstvenie
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku. Každý účastník je povinný pri prezentácii skontrolovať uvedenú zdravotnú poisťovňu (to platí aj pri prebratí štartového čísla za iného účastníka). Zahraniční účastníci predložia fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydané štartové číslo, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné.

Meranie časov: Meranie času zabezpečuje organizátor v rozsahu najrýchlejších troch bežcov a bežkýň každej z vekových kategórií. Štartové číslo sa nevracia.

Výsledky: Výsledky troch najrýchlejších bežcov a bežkýň v každej z kategórií zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na www.behneporazenych.sk

Pravidlá: Preteká sa podľa pravidiel atletických súťaží WA a ustanovení týchto propozícií. Pretekár môže opustiť cestu s povolením a pod dohľadom rozhodcu pod podmienkou, že si tým neskráti pretekovú vzdialenosť. Pretekár, ktorý príjme občerstvenie mimo občerstvovacích staníc sa vystavuje nebezpečenstvu, že bude vylúčený z pretekov. Pretekár musí ihneď odstúpiť z pretekov na príkaz hlavného lekára podujatia. Akékoľvek sprevádzanie (vrátane cyklistického doprovodu), resp. akákoľvek pomoc pretekárovi počas súťaže inými osobami, s výnimkou nevyhnutného lekárskeho zásahu lekárom určeným organizačným výkonom podujatia, sa považuje za nedovolenú pomoc.

Používať slúchadlá počas behu je zakázané a pretekárovi hrozí diskvalifikácia. Je to nebezpečné najmä s ohľadom na bezpečnosť bežcov a divákov, prípadné organizačné usmernenia, zásahy a pokyny organizátorov na trati počas behu, potrebu reagovať na pohyb sprievodných vozidiel, motocyklov a bicyklov organizátora, polície, zdravotnej a záchrannej služby, pričom v neposlednom rade sa oberáte o atmosféru, ktorú vytvárajú bežci, diváci a sprievodný program, ktorý je pre vás pripravený.

Protesty: Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 €, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.

Vecné ceny: 

 1. Prvé tri ženy a prví traja muži podľa vekových kategórií získajú vecné ceny.
 2. Prví traja chlapci a prvé tri dievčatá v detských behoch podľa vekových kategórií získajú vecné ceny.
 3. Každý z pacientov po NCMP získa vecné ceny.

Informácie:       Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na www.behneporazenych.sk

Kontakty:           registrácia: – telefón: 0904 404 638, e-mail: info@becool.sk

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, šírenia epidémie, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Organizátor pred podujatím zverejní manuál a pravidlá účasti a správania sa na podujatí pre bežcov, organizačný team a divákov v zmysle príslušných epidemiologických a hygienických pravidiel.

Informácie uvedené v týchto propozíciách boli vytvorené dňa 18.05.2021 na základe vyhodnotenia aktuálnej epidemiologickej situácie a predpokladaného vývoja uvoľňovania opatrení a reštrikcií pri organizovaní hromadných podujatí v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch, ako aj na základe skúseností, ktoré organizátor nadobudol počas predchádzajúceho obdobia počas trvania pandémia pri organizovaní športových a kultúrnych podujatí.

Organizátor si vyhradzuje právo upraviť niektoré účastnícke limity a ďalšie podmienky účasti na podujatí, prípadne ich ešte viac špecifikovať (napr. preukázanie sa negatívnym testom atď) a to aj „ad hocv závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku, tak ako bude vyhodnotená v súvislosti s termínom podujatia a ako budú v daný moment nastavené pravidlá ochrany zdravia ľudí (účastníkov aj divákov) príslušnými autoritami.

V prípade, ak na základe uvedených opatrení a podmienok účasti na podujatí bude účastníkovi so zaplateným štartovným znemožnená účasť na podujatí, organizátor mu garantuje v plnom rozsahu vrátenie zaplateného štartovného, resp. poskytnutie možnosti bezplatne si presunúť štartovné na niektorý z ďalších ročníkov podujatia alebo na iné podujatie organizované Bratislava marathon team.

Tešíme sa na Vás !!!

CHARITATÍVNE „VIRTUÁLNE“ PRETEKY

Hlavný organizátor: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika v spolupráci s občianskym združením Porážka.sk

Termíny a vzdialenosti: 

21.06.-27.06. 2021 – 5 km dospelí, detské behy jednotná vzdialenosť 500m, pacienti po NCMP vzdialenosť 100m.

Miesto: kdekoľvek sa vám bude dobre bežať

Čas podujatia a štart behu: Kedykoľvek v stanovený týždeň (pondelok-nedeľa).

Účastnícky limit:  bez limitu

Trať: Úlohou účastníkov bude počas daného týždňa zabehnúť organizátorom určenú vzdialenosť na 5km trati, avšak prevýšenie nemôže byť nižšie ako nula (t.j. rozsah klesania na zvolenom úseku nesmie prevyšovať rozsah stúpania).

Pravidlá pre dospelých: Pri registrácii si pretekár zvolí kraj v rámci Slovenska, za ktorý bude súťažiť.  Čas, ako aj vzdialenosť si bude pretekár merať sám prostredníctvom bežeckých hodiniek alebo aplikácie v mobilnom telefóne. Dôležité je, aby aplikácia / záznam z hodiniek bol schopný vygenerovať GPX súbor, ktorý následne na základe inštrukcií, ktoré pretekár obdrží mailom spolu s potvrdením registrácie po zaplatení štartového poplatku, nahrá do nášho elektronického systému – cez link uvedený v potvrdení. Výsledný čas pretekára sa bude brať do úvahy tzv. „elapsed time“ – tzn. celkový čas od začatia behu až po jeho skončenie, vrátane prestávok, ktoré počas behu pretekár urobí (ideálne je, ak danú vzdialenosť odbehnete bez prestávky – alebo v prípade, že si budete potrebovať urobiť na trati prestávku, tak svoje hodinky / aplikáciu nevypnete).

Pravidlá pre deti: Detské virtuálne behy sú nesúťažného charakteru. Rodičia po skončení behu nahrajú dosiahnutý čas do výsledkového systému. Link na nahratie vám príde po úhrade spolu so štartovým číslom. Informáciu o dosiahnutom čase vo formáte hodina:minúta:sekunda: „00:01:52“ nahráte do systému. Pri detských behoch nebude vytvorené poradie podľa dosiahnutých časov, deti budú radené podľa štartových čísiel alebo abecedne. Deti si budú môcť stiahnuť svoj diplom uvedený pri mene pri výsledkoch.

Pravidlá pre pacientov po NCMP: Pacienti, ktorí budú chcieť oficiálne zapísať svoj výsledok ho môžu po skončení behu nahrať do výsledkového systému. Link na nahratie vám príde po úhrade spolu so štartovým číslom. Informáciu o dosiahnutom čase vo formáte hodina:minúta:sekunda: „00:01:52“ nahráte do systému. Pri pacientoch po NCMP nebude vytvorené poradie podľa dosiahnutých časov, pacienti budú radení podľa štartových čísiel alebo abecedne. Budú si môcť stiahnuť svoj diplom uvedený pri mene pri výsledkoch.

Registrácia: bude prebiehať len v online forme.

Registrácia prebieha prostredníctvom linku na stránke www.sportsofttiming.sk, na základe ktorej vám bude pridelené štartové číslo. Štartové číslo bude pridelené po uhradení štartového poplatku.

Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formulára vám systém ponúkne možnosť platby platobnou kartou  alebo prostredníctvom internet bankingu. Po riadnom zaplatení štartovného vám bude zaslaný potvrdzovací mail o platbe, kde bude odkaz, na ktorom si môžete stiahnuť vaše virtuálne štartové číslo s vaším menom. Štartové číslo si môžete vytlačiť a bežať s ním. Taktiež tam bude odkaz, kde budete môcť nahrať váš výkon (.gpx súbor vášho výkonu).

Pri platbe online (platba kartou alebo okamžité platby – vybrané banky) cez prihlasovací systém je platba pripísaná okamžite po zaplatení, preto Vám odporúčame využiť túto možnosť platby, vaše úspešné prihlásenie si môžete hneď verifikovať v zozname prihlásených na web stránke podujatia (štartová listina).

Štartovné: Každý pretekár si zvolí ľubovoľné štartovné od 5€. Pacienti po NCMP majú štartovné zadarmo.

Zaplatené štartovné bude v plnej výške po odrátaní bankových a manipulačných/servisných poplatkov organizátorom, resp. OZ Porážka.sk venované 3 prihláseným pacientom po NCMP.

Možnosti platenia štartovného:

 • platobnou kartou táto forma úhrady vám umožní hneď si verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov/štartovej listine – doporučuje sa alebo
 • platba prostredníctvom internet bankingu– aktualizuje sa spravidla 1-2 dni po platbe.

Štartovné zahŕňa:

 • online štartové číslo s menom,
 • spracovanie výsledkov a prípravu výsledkových listín,
 • možnosť stiahnuť si on-line diplom po skončení behu,
 • možnosť vyhrať vecné ceny

Kategórie:

 • Muži bez rozdielu veku
 • Ženy bez rozdielu veku
 • Chlapci
 • Dievčatá
 • Pacienti po NCMP bez rozdielu veku a pohlavia

Vyhlasovanie výsledkov: Vecné ceny dostanú najrýchlejší 3 pretekári a pretekárky.

 • Muži: absolútne poradie
 • Ženy: absolútne poradie
 • Chlapci: nesúťažne
 • Dievčatá: nesúťažne
 • Pacienti po NCMP: nesúťažne

Každý účastník sa zúčastňuje a zapája do pretekov na vlastnú zodpovednosť.

Meranie časov: Čas, ako aj vzdialenosť si bude pretekár merať sám prostredníctvom bežeckých hodiniek, alebo aplikácie v mobilnom telefóne. Organizátor zverejní na web stránke podujatia pomôcku a návod ako si nahrať dosiahnutý čas do výsledkového systému.

Pre doplňujúce informácie ohľadom nahlasovania výsledkov do systému, píšte prosím na info@vos-tpk.sk  alebo monika@becool.sk

Výsledky: Zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na stránke sportsofttiming.sk a následne na www.behneporazenych.sk

Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na www.behneporazenych.sk

Kontakty:
telefón:  0904 404 638
e-mail:   info@becool.sk

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti. Rovnako tak si vyhradzuje právo ukončiť registráciu účastníkov s ohľadom na naplnenie počtu bežcov na podujatí. Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností, ako napríklad nariadenia a opatrenia štátu, štátnych a samosprávnych orgánov a inštitúcií.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Tešíme sa na Vás

Výsledky Behu neporazených

VÝSLEDKY

VÝSLEDKY:
Výsledkový servis zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Výsledky zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na sportsofttiming.sk a následne aj na www.behneporazenych.sk.

Organizátor OZ porážka.sk  si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

INFORMÁCIE:
– registrácia: registracia@becool.sk
(tento kontakt je určený výhradne na komunikáciu náležitostí spojených s registráciou a platbou)

– organizátor porážka.sk, Alžbeta 0911 979 111