Pravidlá súťaže

Organizátor: Občianske združenie Porážka.sk

Usporiadateľ: usporiadateľské služby zabezpečuje SunBell s. r. o.

Termín a čas podujatia: 27.10.2018 (sobota), celodenný sprievodný program od 9:00 do 17:00

Miesto konania: Nitra, Mestský park, pri Nitra Aréna (Zimný štadión Nitra), Jesenského 2,  https://goo.gl/maps/Kngq1ski5hE2
 

Povrch: asfalt

Trate:  Detské behy 100m, 300m a 600m
   Behy dospelých 5,2km a 10,4km
   Pacienti po NMCP 100m 


Štart behu: 

11:00 Detské behy
11:55 Pacienti po NCMP
12:00 5km a 10km (v prípade väčšieho počtu prihlásených účastníkov budú disciplíny štartovať zvlášť)

 

Časové limity:
5,2km – 1 hod.
10,4km – 1:50 hod.

 

Pravidlá: Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií.Prihlasovanie:

 Online na stránke https://www.vysledkovyservis.sk/beh-neporazenych-prihlaska. Online prihlasovanie bude ukončené 25.10.2018 o 12h. 

Po tomto dátume sa bude dať prihlásiť 27.10.2018 od 9:00 do 10:30 na mieste podujatia. 
Hneď po online prihlásení Vám príde potvrdzujúci email. Ak ste zvolili iný spôsob platby ako kartou, tak bude obsahovať aj inštrukcie k platbe (ak email nenájdete skontrolujte priečinok SPAM).
Vaše meno sa zobrazí v zozname prihlásených hneď po prijatí platby. Ak by sa tak nestalo, kontaktujte prosím prihlaska@VysledkovyServis.sk  

Úhrada štartovného: Štartovné môžete uhradiť pri online prihlásení a to bankovou kartou (CardPay) alebo bankovým prevodom.  

Prezentácia (vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov): na mieste konania od 9:00 do 11:30 (v deň konania behu) 


Zapožičanie čipu na meranie času: Čip a neoprénovú pásku na meranie času dostanete v štartovacom balíčku. Čip si pripevnite na nohu (členok) pomocou neoprénovej pásky. Bez štartového čísla na hrudi a čipu na nohe nebude Váš čas zaznamenaný. Ihneď po pretekoch v priestore cieľa prosím čip a neoprenovú pásku vráťte.

Ďakujeme. 

Štartové číslo: Každý pretekár je povinný mať upevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Štartové číslo je až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu organizátora neprenosné. Ak si uložíte batožinu do úschovne tak štartové číslo Vám poslúži na výdaj batožiny. 

Meranie časov: Meranie časov v kategóriách 300m,  600m, 5km a 10km zabezpečuje SunBell s.r.o. pomocou čipov. Detské behy a beh pacientov po NCMP na 100m sú nemerané.


Štartovné zahŕňa:


Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára: Zaplatené štartovné sa späť nevracia.

V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, zašlite e-mail najneskôr do 25.10.2018 na adresu katarina@porazka.sk Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový úča


Podmienky
Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Hodnotenie

Detské behy 

- beh detí do 6rokov nebude meraný ani hodnotený, každé dieťa má zabezpečenú výhru vo forme hračky
- ostatné detské behy - prví traja v každej kategórii získavajú trofeje a ďalšie výhry.

5 a 10km - Prví traja pretekári v každej vekovej kategórii  získajú trofeje.

Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční na mieste konania v sprievode moderátora Michala Domonkoša.

Šatne nie sú zabezpečené.

WC
Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

Občerstvenie
Organizátori zabezpečia občerstvenie pri štart/cieli.

Parkovanie
V okolí parku sa nachádza viac parkingov.

Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia. Organizátor zabezpečí na podujatí zdravotnú a záchrannú službu.
Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií resp. zmenu propozícií podľa počtu prihlásených pretekárov.

Výsledky:
Budú zverejňované live priebežne na stránke vysledkovyservis.sk a po skončení podujatia aj na stránke behneporazených.sk a na porazka.sk.
Každý účastník v kategórii dospelých obdrží SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške.


Organizátor OZ porážka.sk  si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch.
 Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.


Informácie
- registrácia prihlasovanie@vysledkovyservis.sk
(tento kontakt je určený výhradne na komunikáciu náležitostí spojených s registráciou a platbou)

- organizátor porážka.sk, Katarína 0948 655 569